پایگاه اطلاع رسانی مدیریت بازرسی ،ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات
اثربخشی بهینه
پاسخگویی به شکایات
افزایش کارایی
ارزیابی عملکرد مستمر
ارتقاء بهره وری وامنیت
بازرسی ونظارت مستمر

اخبار داخلی آرشیو ...