همایش مدیران و کارشناسان دفاتر بازرسی کل کشور

همایش مدیران و کارشناسان دفاتر بازرسی کل کشور

همایش مدیران و کارشناسان دفاتر بازرسی کل کشور در وزارت بهداشت برگزار شد

این همایش23 شهریوردر وزارت بهداشت با حضور دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت و دکترحیدری مدیربازرسی وزارت بهداشت)و مدیران و کارشناسان دفاتر بازرسی کل کشور با هدف ارزیابی سه حوزه بازرسی،ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات برگزارشد دفاتر بازرسی کل کشور در سه گروه (بازرسی،ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات) تقسیم وهرگروه پانل مربوطه را ارائه نمودند.در گروه پانل ارزیابی عملکرد (21 دفانر بازرسی) مدیریت بازرسی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان رئیس پانل و دفتر بازرسی نیشابور دبیر پانل به بحث تبادل نظر در این مورد پرداختند.درپایان مشکلات ،چالش ها و پیشنهادات دفاتربازرسی ارائه گردید.پیگیری مصوبات پانل درجلسات بعدی ادامه خواهد داشت .

کلمات کلیدی

اخبار داخلی آرشیو ...