شروع بازدید های طرح صیانت از حقوق شهروندی از هفته پایانی آذر ماه

شروع بازدید های طرح صیانت از حقوق شهروندی از هفته پایانی آذر ماه

به منظور ارزیابی شاخصهای صیانت از حقوق شهروندی از واحدهای تابعه بازدیدهای مدیریت بازرسی دانشگاه از هفته آخر آذر ماه آغازمی شود.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بازرسی طرح صیانت از حقوق شهروندی ارسالی از نهاد ریاست جمهوری، هر سال با هدف بهبود ارائه خدمات به مراجعین در بیمارستانها،معاونتها،دانشکده ها وشبکه های بهداشتی اجرا می شود. پس از پایان بازدیدها ،گزارش بازرسان صیانت به رئیس دانشگاه ارائه و از واحدهای برتر تقدیر می شود.

کلمات کلیدی

اخبار داخلی آرشیو ...