ساماندهی بوفه های بیمارستانی

ساماندهی بوفه های بیمارستانی

با توجه به تاکید رییس دانشگاه مبنی بر رسیدگی به مسائل بوفه های بیمارستانی، نشست ساماندهی این مراکز به همت دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه تشکیل شد.

با توجه به تاکید رییس دانشگاه مبنی بر رسیدگی به مسائل بوفه های بیمارستانی، نشست ساماندهی این مراکز به همت دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه تشکیل شد. در این نشست که 22 مرداد 97 در سالن شورای حوزه ریاست دانشگاه تشکیل شد، نمایندگان بیمارستان های امام خمینی، شریعتی، امیراعلم، رازی، سینا، مرکز طبی کودکان، مدیران نظارت توسعه و امور عمومی، حراست و دفتر بازرسی دانشگاه حضور داشتند. در ابتدای نشست دکتر موسوی مدیر دفتر بازرسی دانشگاه ضمن تشریح مسائل بوفه های بیمارستانی و بحث قراردادهای آن، بر نظارت واحدها و امور حقوقی دانشگاه بر شرایط قراردادها تاکید کرد. اعضای جلسه نیز به بیان دیدگاه ها و پشنهادهای خود درخصوص تنظیم قرارداد کارشناسی شده (تغییرات بعضی از مفاد قرارداد) مشکل تخلیه بوفه ها، کیفیت پایین و قیمت بالای اجناس، شرکت کنندگان در مزایده ها و... پرداختند. مهندس ارسیلو مدیر نظارت توسعه پیشنهاد داد، مزایده در مقوله بوفه ها محدود و با فروشگاه های زنجیره ای قرارداد بسته شود همچنین یک نماینده از بیمارستان ها انتخاب شود که با همکاری کارشناس نظارت توسعه بر این امر رسیدگی کند. دکتر رضایی مدیر حراست دانشگاه نیز با اشاره به تخلفات بوفه ها که توسط حراست بررسی و جمع آوری شده، خواستار اتخاذ یک تصمیم واحد شد و تاکید کرد فروشگاه های زنجیره ای به دلیل تبعات کمتر، بیشتر مورد توجه قرار گیرند. توضیح اینکه، در این نشست با واگذاری بوفه های بیمارستان ها به فروشگاه های زنجیره ای موافقت شد و مقرر گردید، مدیر بیمارستان شریعتی و مدیر منابع انسانی بیمارستان امام خمینی به عنوان نماینده از طرف بیمارستان ها و با هماهنگی کارشناسان نظارت توسعه دانشگاه مدیریت این موضوع را برعهده گرفتند.
کلمات کلیدی