جلسه آموزش کاربری سامانه جامع رسیدگی به شکایات دانشگاه

جلسه آموزش کاربری سامانه جامع رسیدگی به شکایات دانشگاه

جلسه آموزش کاربری سامانه جامع رسیدگی به شکایات مدیریت بازرسی برای کلیه واحدهای دانشگاه برگزارشد

به گزارش روابط عمومی مدیریت بازرسی این جلسه به منظورآموزش کاربران سامانه درتاریخ 28و29 آبان در ستاد مرکزی با حضور مسئول رسیدگی به شکایات دانشکده ها و شبکه بهداشتی و بیمارستانها ومعاونت دانشجویی تشکیل شد. راه اندازی سامانه جامع رسیدگی به شکایات با اهداف ثبت شکایات درکلیه واحدهای دانشگاه با فرمت یکسان، قابلیت داشبورد مدیریتی و نظارت شکایات ثبت شده ،امکان رصد توسط مدیریت بازرسی دانشگاه و قابلیت گزارش گیری در سطح واحدها و مدیریت بازرسی از سال گذشته آغاز ودر سال 98 نخست به صورت پایلوت در هفت مرکز اجرا گردید. سپس مقرر گردیدکلیه واحدهای دانشگاه از اول آذر 98 همه شکایات مرکز خود را در این سامانه وارد نمایند.

کلمات کلیدی

اخبار داخلی آرشیو ...