تقدیرمشاوررئیس و مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه از معاونت توسعه در خصوص صیانت ازحقوق شهروندی درسال 1398

تقدیرمشاوررئیس و مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه از معاونت توسعه در خصوص صیانت ازحقوق شهروندی درسال 1398

دکتر سید محمد هادی موسوی ،مشاوررئیس و مدیر بازرسی، ازمعاونت توسعه در خصوص صیانت ازحقوق شهروندی درسال 1398با اهداء لوح تقدیر رئیس دانشگاه قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بازرسی ، این جلسه دوشنبه  24 شهریورباحضوردکترموسوی مشاوررئیس و مدیربازرسی ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات ودکترمحمودبیگلر معاون توسعه مدیریت وبرنامه ریزی منابع دانشگاه ،دکترپیمانه گوران معاون  وکارشناسان بازرسی ومدیران معاونت  توسعه درجلسه شورای  مدیران برگزارشد.

دکترموسوی اصلی ترین سرمایه انسانی راکارکنان برشمردوگفت رضایت مندی پرسنل جزء حقوق شهروندی است وباعنایت به اینکه معاونت توسعه پرمخاطب  وپرترددترین معاونتهاست وتوانسته دراین طرح نمره بالایی کسب کندتشکر کرد .

درادامه دکتربیگلرمردم را از سرمایه های کشور دانست وعنوان کرد ماوابسته به مردم هستیم ودانشگاه نیزبایددرحدامکان، امکانات ومنابع موردنیاز برای رفاه جامعه رادرحوزه بهداشت ودرمان  فراهم کند.

سپس ایشان ضمن قدردانی ازدکترموسوی ،مدیریت بازرسی رامدیریتی براساس منطق خواند واز اینکه این مدیریت باعث پیشرفت در مجموعه دانشگاه گردیده،ابرازخرسندی کرد. درپایان لوح تقدیر رئیس دانشگاه توسط دکترموسوی به دکتر بیگلر اهداء گردید. 

 


کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *

اخبار داخلی آرشیو ...