تقدیرمشاوررئیس ومدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه ازدانشکده دندانپزشکی درخصوص صیانت ازحقوق شهروندی درسال 1398

تقدیرمشاوررئیس ومدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه ازدانشکده دندانپزشکی درخصوص صیانت ازحقوق شهروندی درسال 1398

دکتر سید محمد هادی موسوی مشاور رئیس ومدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات دانشگاه، از دکتر امیررضا رکن رئیس دانشکده دندانپزشکی در طرح صیانت ازحقوق شهروندی سال 1398با اهداء لوح تقدیر رئیس دانشگاه قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بازرسی ، این جلسه شنبه بنجم مهر با حضوردکترموسوی مدیربازرسی ،دکترپیمانه گوران معاون  وکارشناسان بازرسی ودکتررکن رئیس ومسئولین معاونتهای دانشکده درسالن جلسات دانشکده برگزارشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

دکترموسوی  ضمن بیان شاخصهای صیانت ازحقوق شهروندی ،واحد رسیدگی به شکایات را مهم خواند وگفت برخی ازسازمانها موسساتی را اتنخاب مینمایند تا بتواند نواقص سازمان را پیدا نمایند.همین کار راواحد رسیدگی به شکایات انجام می دهد پس این واحد میتواند اطلاعات ذی قیمتی را به سازمان ارائه دهد.

ایشان با اشاره به دو بخش درمانی وآموزشی دانشکده دندانپزشکی ، آن را نسبت به سایر دانشکده ها متفاوت دانست واظهارداشت در بحث تکریم ارباب رجوع تفاوتی میان دانشکده ها وجود نداردووازرئیس وهمکاران دانشکده خواست تا با همفکری وهمدلی بتوانند مشکلات رابرطرف نمایند.

درادامه دکتررکن گفت آنچه می ماند نیکی است به ویژگی خاص دانشکده درخصوص اینکه کمتر از 50%خدمات دندانپزشکی تحت پوشش بیمه است پرداخت وبیان داشت همین محدودیتها ومشکلات باعث نارضایتی در مراجعین شده است وانشاءالله بتوان از ظرفیتهای خیرین ومددکاری  درجهت افزایش رضایتمندی استفاده کرد.

درپایان لوح تقدیر رئیس دانشگاه توسط دکترموسوی به دکتر رکن اهداء گردید.

 

 

  

   

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *

اخبار داخلی آرشیو ...