برگزاری سومین کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی با حضور رئیس دانشگاه

برگزاری سومین کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی با حضور رئیس دانشگاه

نقاط آسیب رسان حوزه فنآوری اطلاعات در سومین جلسه کمیته سلامت اداری با حضور رئیس دانشگاه بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بازرسی، سومین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی سال 98 عصر یکشنبه 24 آذر 98 در سالن شورا با حضور دکتر عباسعلی کریمی رئیس دانشگاه تشکیل شد.در ابتدای این جلسه دکتر پیمانه گوران، معاون مدیریت بازرسی، گزارشی در خصوص موضوعات مطرح شده در کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی سال 97 و 98 ارائه کرد. سپس دکتر محمد هادی موسوی مشاور و مدیر بازرسی ،ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات ،در خصوص ارتقاء سلامت اداری توصیه های ارائه نمود و درادامه دکتر سید سینا مرعشی، مدیر آمار وفنآوری اطلاعات به بررسی نقاط آسیب رسان در حوزه IT و راهکارهای پیشگیری از آن پرداخت.پس از آن هریک از اعضای کمیته، نقطه نظرات خود را بیان کردند. در پایان رئیس دانشگاه رهنمودهایی را در این موارد مطرح و ضمن حمایت از مدیریت بازرسی ،از زحمات این واحد تشکر کرد.

کلمات کلیدی

اخبار داخلی آرشیو ...