برگزاری جلسه هماهنگی جهت سامانه نوبت دهی پذیرش 24

برگزاری جلسه هماهنگی جهت سامانه نوبت دهی پذیرش 24

جلسه هماهنگی بین مدیریت بازرسی ومدیریت فنآوری اطلاعات جهت سامانه نوبت دهی پذیرش 24 در مدیریت بازرسی تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بازرسی جلسه سامانه نوبت دهی پذیرش 24 ، شنبه 30شهریور در مدیریت بازرسی با حضور دکتر محمد هادی موسوی ،مدیربازرسی،ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات ودکترپیمانه گوران معاون بازرسی ،مهندس محمدرضا طباطبایی نماینده شرکت سپهرسلامت ودکترژاله شوشتریان کارشناس مسئول واحد تحقیق وتوسعه ،الهه صباغیان کارشناس IT برگزارگردید. دراین جلسه پس از بحث وگفتگو درخصوص راه اندازی وحل مشکلات موجود در سامانه، دکترموسوی درمورد گلوگاههای خطایی که ممکن است رخ دهد وایرادهای موجود توضیحاتی را ارائه کردومقرر شد جلسه بعدی که درمدیریت ITبرگزار می شود راهکارهای حل مشکلات بررسی گردد.

کلمات کلیدی

اخبار داخلی آرشیو ...