برگزاری جلسه آموزشی ویژه مدیران با حضور رئیس دانشگاه

برگزاری جلسه آموزشی ویژه مدیران با حضور رئیس دانشگاه

جلسه آموزشی ویژه مدیران توسط مدیریت بازرسی برای مدیران کلیه واحدهای تابعه دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بازرسی این جلسه آموزشی دوشنبه 13 آبان با هدف افزایش دانش مدیران در خصوص مسائل مالی ،حقوقی ،تخلفاتی وصیانت از حقوق شهروندی با حضور رئیس دانشگاه دکتر عباسعلی کریمی ومدیران معاونتها ، بیمارستانها، شبکه های بهداشتی ،معاونین اداری مالی دانشکده ها ومدیران واحدهای نظارتی غذاودارو،بهداشت محیط وکارشناسان مدیریت بازرسی درسالن شورای حکیم ستاد مرکزی برگزارشد. ابتدا دکترسیدمحمد هادی موسوی مشاور رئیس ومدیر بازرسی ،ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات اهمیت برگزاری این جلسه را تاکید رئیس دانشگاه دربرگزاری جلسات آموزشی توسط مدیریت بازرسی در مسائل آموزشی عنوان نمود وازحمایتهای دکتر کریمی از این مدیریت تشکر نمود.. سپس رئیس دانشگاه ارزش وسرمایه اصلی دانشگاه را نیروی انسانی در هرسطح بیان کردوهر فرصتی برای خدمت دردانشگاه را لطفی ازجانب خدا دانست. ایشان ،ارباب رجوع مدیران راهم مردم وهم پرسنل ورسیدگی به مسائل آنان را وظیفه بزرگی عنوان نمود که برعهده مدیران قرار گرفته است. در ادامه این جلسه، مسائل آشنایی با قراردادها وامور مربوطه ،قوانین وتخلفات اداری وصیانت از حقوق شهروندی کارکنان وارباب رجوع ، کلیات امور مالی و مبانی حقوقی دانشگاه با تاکید بر حقوق پزشکی مطرح شد .مهندس شهریارارسیلو مدیر نظارت وتوسعه امور عمومی ،دکتر محمد هادی ، آزاده چتروز مدیر مالی ومحمد رحیم قهستانی مشاور امور حقوقی معاونت توسعه دانشگاه موضوعات مطرح شده را تدریس نمودند.در پایان مدرسان به سؤالات مدعوین پاسخ دادند.

کلمات کلیدی

اخبار داخلی آرشیو ...