اخبار

نشست هم اندیشی مدیرکل دفتر بازرسی وزارت بهداشت با مدیران دفاتر بازرسی دانشگاههای علوم پزشکی  ایران، شهید بهشتی و تهران

نشست هم اندیشی مدیرکل دفتر بازرسی وزارت بهداشت با مدیران دفاتر بازرسی دانشگاههای علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی و تهران

نشست هم اندیشی مدیر کل دفتربازرسی وزارت بهداشت بامدیران دفاتر بازرسی دانشگاههای علوم پزشکی تهران ،شهید بهشتی وایران در سازمان ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.