اخبار

تقدیرمشاوررئیس ومدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه ازدانشکده دندانپزشکی درخصوص صیانت ازحقوق شهروندی درسال 1398

تقدیرمشاوررئیس ومدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه ازدانشکده دندانپزشکی درخصوص صیانت ازحقوق شهروندی درسال 1398

دکتر سید محمد هادی موسوی مشاور رئیس ومدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات دانشگاه، از دکتر امیررضا رکن رئیس دانشکده دندانپزشکی در طرح صیانت ازحقوق شهروندی سال 1398با اهداء لوح تقدیر رئیس دانشگاه قدردانی کرد.

تقدیرمشاور رئیس ومدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه از بیمارستان امیراعلم  در خصوص صیانت ازحقوق شهروندی درسال 1398

تقدیرمشاور رئیس ومدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه از بیمارستان امیراعلم در خصوص صیانت ازحقوق شهروندی درسال 1398

دکتر سید محمد هادی موسوی مشاور رئیس ومدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات دانشگاه، از دکتر عبداللهی در طرح صیانت ازحقوق شهروندی سال 1398با اهداء لوح تقدیر رئیس دانشگاه قدردانی کرد.

تقدیرمشاور رئیس ومدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه از بیمارستان رازی  در خصوص صیانت ازحقوق شهروندی درسال 1398

تقدیرمشاور رئیس ومدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه از بیمارستان رازی در خصوص صیانت ازحقوق شهروندی درسال 1398

دکتر سید محمد هادی موسوی مشاور رئیس ومدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات دانشگاه، از دکتر عابدینی در طرح صیانت ازحقوق شهروندی سال 1398با اهداء لوح تقدیر رئیس دانشگاه قدردانی کرد.

تقدیرمشاوررئیس و مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه از معاونت توسعه در خصوص صیانت ازحقوق شهروندی درسال 1398

تقدیرمشاوررئیس و مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه از معاونت توسعه در خصوص صیانت ازحقوق شهروندی درسال 1398

دکتر سید محمد هادی موسوی ،مشاوررئیس و مدیر بازرسی، ازمعاونت توسعه در خصوص صیانت ازحقوق شهروندی درسال 1398با اهداء لوح تقدیر رئیس دانشگاه قدردانی کرد.

تقدیرمشاور رئیس و مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه از بیمارستان شریعتی در خصوص صیانت ازحقوق شهروندی درسال 1398

تقدیرمشاور رئیس و مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه از بیمارستان شریعتی در خصوص صیانت ازحقوق شهروندی درسال 1398

دکترمحمد هادی موسوی مشاوررئیس ومدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات دانشگاه، از دکترسعید مهرپور در طرح صیانت ازحقوق شهروندی سال 1398با اهداء لوح تقدیر رئیس دانشگاه قدردانی کرد.

تقدیرمشاور رئیس ومدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه از بیمارستان سینادر خصوص صیانت ازحقوق شهروندی درسال 1398

تقدیرمشاور رئیس ومدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه از بیمارستان سینادر خصوص صیانت ازحقوق شهروندی درسال 1398

درسال 1398 دکتر سید محمد هادی موسوی سید محمد هادی موسوی مشاور رئیس و مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات دانشگاه، مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات دانشگاه، از دکترمحمد طالب پوردر طرح صیانت ازحقوق شهروندی سال 1398با اهداء لوح تقدیر رئیس دانشگاه قدردانی کرد.

تقدیر مشاور رئیس ومدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه از بیمارستان یاس در خصوص صیانت ازحقوق شهروندی درسال 1398

تقدیر مشاور رئیس ومدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه از بیمارستان یاس در خصوص صیانت ازحقوق شهروندی درسال 1398

دکتر سید محمد هادی موسوی مشاور رئیس و مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات دانشگاه، از دکتر جعفریه در طرح صیانت ازحقوق شهروندی سال 1398با اهداء لوح تقدیر رئیس دانشگاه قدردانی کرد.

اخبار داخلی آرشیو ...