آشنایی با همکاران

نام سمت شماره تماس
دکترمحمدهادی موسوی مشاوررئیس دانشگاه ومدیربازرسی،ارزیابی عملکردورسیدگی به شکایات 81634114
دکترپیمانه گوران معاون بازرسی،ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات 81634114
مهندس ناصرندیری کارشناس مسئول بازرسی 81633474
زهرا فولادی کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد 81633487
یوسف مسعودیان
کارشناس ارزیابی عملکرد
81634005
امیرشایگان راد کارشناس مسئول رسیدگی به شکایات 81633477
محمرضاابراهیمی متصدی اموردفتری 81633461
فاطمه علیزاده گرائلی کارشناس ارزیابی عملکرد 81633462
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.

اخبار داخلی آرشیو ...