• 08 فروردین 1402

فرم ثبت شکایات

           توجه!      توجه!     توجه! 

sealedاین سایت بازرسی وزارت بهداشت نمی باشد.sealed  سایت بازرسی دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

*درصورت عدم تمایل به ارائه مشخصات خواهشمنداست ازثبت،نام غیرواقعی خودداری فرماییدو فقط ستون مربوطه راخالی بگذارید.

**این مدیریت ازبررسی شکایات با نام غیرواقعی معذوراست.

***با توجه به لزوم پاسخگویی به شکایات، ثبت شماره تماس معتبر الزامی است.

****لازم به یادآوری است درصورت درخواست محرمانه بودن ،اطلاعات شما محفوظ خواهد ماند.

 

فرم اعتبار سنجی