فرم ثبت شکایات

*درصورت عدم تمایل به ارائه مشخصات خواهشمنداست ازثبت،نام غیرواقعی خودداری فرماییدو فقط ستون مربوطه راخالی بگذارید.این مدیریت ازبررسی شکایات با نام غیرواقعی معذوراست.

**با توجه به لزوم پاسخگویی به شکایات، ثبت شماره تماس الزامی است.لازم به یادآوری است درصورت درخواست محرمانه بودن ، اطلاعات شما محفوظ خواهد ماند.

 

اخبار داخلی آرشیو ...