فرم ثبت شکایات
 

فرم رسیدگی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی تهران

                      نام و نام خانوادگی :

شغل :             

تلفن :              
نشانی :
نام واحد سازمانی مورد شکایت :                                

خلاصه موضوع شکایت :


مستندات ضمیمه شود
آیا در این خصوص از طریق مراجع دیگر نیز اقدام کرده اید؟           
چه پاسخی دریافت کردید؟