صفحه اصلي > ثبت گزارشات مردمی 

ثبت گزارشات مردمی

 

فرم رسیدگی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی تهران

نام و نام خانوادگی :

شغل :

تلفن :
نشانی :
نام واحد سازمانی مورد شکایت :

خلاصه موضوع شکایت :


مستندات ضمیمه شود
آیا در این خصوص از طریق مراجع دیگر نیز اقدام کرده اید؟
چه پاسخی دریافت کردید؟