نام : امیر

 نام خانوادگي : شایگان راد

 سمت : کارشناس رسیدگی به شکایات

 تحصيلات : کارشناسی ارشد

 سوابق :

 شرح وظايف : مسئول سامانه ارتیاط مردم و دولت(سامد) مسئول سایت دفتر بازرسی

 آدرس :

 شماره تماس : 81633835

 کد ملي :

 شماره پرسنلي :

 شماره شناسنامه :

 شماره داخلی :

 توضيحات :

 محل خدمت :

 نام ارگان :

<< بازگشت به ليست