نام : مهندس ناصر

 نام خانوادگي : ندیری

 سمت : کارشناس مسئول رسیدگی به شکایات

 تحصيلات : کارشناسی

 سوابق :

 شرح وظايف :

 آدرس :

 شماره تماس : 81633837

 کد ملي :

 شماره پرسنلي :

 شماره شناسنامه :

 شماره داخلی :

 توضيحات :

 محل خدمت :

 نام ارگان :

<< بازگشت به ليست