نام : دکتر غلامرضا

 نام خانوادگي : حسن پور

 سمت : مدیر دفتر بازرسی

 تحصيلات : دکترا

 سوابق :

 شرح وظايف :

 آدرس :

 شماره تماس : 81634114

 کد ملي :

 شماره پرسنلي :

 شماره شناسنامه :

 شماره داخلی :

 توضيحات :

 محل خدمت :

 نام ارگان :

<< بازگشت به ليست