اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
دکتر غلامرضا حسن پور مدیر دفتر بازرسی 81634114
دکتر پیمانه گوران مدیر داخلی 81633839
زهرا فولادی کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد 81634107
مهندس ناصر ندیری کارشناس مسئول رسیدگی به شکایات 81633837
امیر شایگان راد کارشناس رسیدگی به شکایات 81633835
فاطمه علیزاده کارشناس ارزیابی عملکرد 81634114
محمد رضا ابراهیمی مسئول دبیرخانه 81633842
قاسم صفاری مسئول دفتر 81634114